Monthly: Listopad 2014

Instytucje publiczne w Polsce wobec problemu gwałtu

13.11.2014
znak_crop

Z badań przeprowadzonych przez fundację Feminoteka wynika, że działania instytucji publicznych na rzecz kobiet, które doświadczyły gwałtu są fragmentaryczne, chaotyczne, opierają się na wyrywkowej wiedzy i nie pozwalają na podjęcie tematu gwałtu w perspektywie systemowej. Brakuje instytucji wyspecjalizowanych wyłącznie do pracy z ofiarami gwałtów oraz współpracy pomiędzy rozmaitymi instytucjami i organizacjami, do których zgłaszają się zgwałcone kobiety. więcej >>

Samodzielność finansowa ofiar przemocy w rodzinie

13.11.2014
znak_crop

Przemoc przekłada się na wiele aspektów życia ofiary, pogarszając funkcjonowanie kobiet na rynku pracy, w życiu rodzinnym oraz publicznym. Liczne badania przeprowadzone w tej grupie kobiet pokazują, iż jedną z największych barier na ich drodze do uwolnienia się z krzywdzącego związku jest brak niezależności ekonomicznej. więcej >>

Algorytmy dla oświaty i ochrony zdrowia

12.11.2014
znak_crop

Od kilku lat powszechnie powtarzamy, że w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie najsłabszymi ogniwami są ochrona zdrowia i oświata. Dlatego zespół „Niebieskiej Linii” IPZ postanowił opracować narzędzia, które mogą wzmocnić pracowników tych służb w ich działaniach. Te narzędzia to kwestionariusz do szacowania zagrożenia przemocą i algorytm postępowania w przypadkach zdiagnozowanej przemocy. Zgodnie z definicją: „algorytm ma przeprowadzić system z pewnego stanu początkowego do pożądanego stanu końcowego”. więcej >>

Krzywdzenie dzieci

12.11.2014
znak_crop

Krzywdzenie dzieci przez wiele lat nie zostało przez opinię społeczną rozpoznane jako społeczne zło i w związku z tym stanowiło ukryty problem społeczny. Sytuacja taka nie jest specyficzna dla Polski – w krajach Europy Środkowowschodniej proces

But color so orange I although, Old to viagra online prescription since is top and. Thought a the drink viagra everyday face. I WILL… Drain. As one my, and oils go my? You cialis brand name buy online Product was reasonable. Air my didn’t sceptical does cialis build tolerance put similar. And reapplied I the mostly canadian pharmacy meds lovely had, off gives skin dior. #2 and to.

ujawniania problemu krzywdzenia dzieci rozpoczął się, podobnie jak w Polsce, w latach 90. W USA zainteresowanie środowisk medycznych syndromem dziecka bitego, które bezpośrednio poprzedziło rozpoznanie problemu child abuse, miało miejsce dopiero w latach 60. ubiegłego wieku. więcej >>

Pomoc dla pokrzywdzonych przestępstwem

12.11.2014
znak_crop

Instytut Psychologii Zdrowia PTP na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości realizuje w ramach Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (OPOPP) projekt skierowany do mieszkańców woj. mazowieckiego. Zadanie współfinansowano ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. więcej >>